پښتو

د پښتو ژبې پا ڼه هغه ټول معلومات درلودي کوم چې د کډوالو کونسل(Refugee Council) سره په پښتو ژبه کښې شته دی.

دا ریښتیا پاڼې (حقیقت پاڼې) او معلومات پاڼکې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو له پاره دي څوک چې پښتو وائي او څوک چې د پناه اخستنې د بهیر په اړه نور ځان خبروول غواړي.

ټولې سرچینې په پي ډي ایف (pdf) جوړښت کښې دي. د دې د کتلو له پاره تاسو ته په کار دي چې ایډوب ایکروبیټ (Adobe Acrobat) پوستکالې ولرئ، کوم چې تاسو په اسانه توګه سره خپل کمپیوټر ته ښکته کولې شئ.

زمونږ د یو درید خدمتونو (One Stop Services) په اړه ځان خبرولو له پاره د کډوالو د کونسل خدمتونو ته ولاړ شئ او هلته به تاسو نورې مشورې او مرسته تر لاسه کړئ. مونږ د تاسو د اړتیاو په معلومولو کښې د مرستې په توګه تاسو ته ژباړن هم درکولې شو.

د کډوالو کونسل ویبځې نور معلومات او سرچینې هم لري خو هغه یوازې په انګلیسي ژبه کښې وړاندې کیږي.

د ستاسو د سوال ځواب به په دې پاڼره د درج شوو معلوماتو په رڼرا کې ورکولې کیږي

دا معلومات د پناه غوستونکو خلقو لپاره دی، څه معلومات د هغه خلقو لپاره هم د مرستې وړ کیدای شي چا ته چې د اوسیدو/پاتې کیدو اجازه ملاو وی